Algemene voorwaarden EHVoedingsadvies


Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (AV) wordt verstaan onder:

Bedrijf: EHVoedingsadvies, (hierna verder aangeduid als EHV),
Gewichtsconsulent: Emmy Hallensleben, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent. Handelende als zelfstandig gevestigd gewichts- en voedingsconsulent; 

Cliënt: degene aan wie door EHV advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar EHV is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van EHV wordt uitgeoefend;

 

Artikel 2, Algemeen

EHV adviseert aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3, Basis

EHV kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt EHV de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, wordt EHV hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan EHV geeft, dan wel helemaal geen bericht geeft, is EHV gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Indien de cliënt een afspraak heeft op een maandag of op een dag volgend op een erkende feestdag, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5, Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt EHV de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen, indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. EHV is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij EHV zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6, Intellectueel eigendom

BGN Handboek Cliënt begeleiding, versie 4.0, 30-05-2016 II - 17

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

 

Artikel 7, Persoonsgegevens

 

EHV bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze zijn niet toegankelijk voor derden en worden bewaard op een pc die beveiligd is met een wachtwoord.

EHV verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Artikel 8, Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

- Opbouw tarief

In het door EHV vastgestelde tarief is onder meer opgenomen:

  •  Het afgesproken consult. (EHV samen met de cliënt)
  •  De benodigde tijd van EHV voor het maken van de eventuele (week)menu’s en het analyseren van de resultaten. (EHV zonder de cliënt)

 

Artikel 9, Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 10, Voedingsadvies

De voedingsadviezen welke gegeven worden ter verandering van het eetpatroon inzake het gezonder willen eten, duiden niet in resultaat dat de cliënt in gewicht gaat verminderen. Deze strikt genomen voedingsadviezen zijn niet hetzelfde als de afslankadviezen.

 

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn. 

 

Artikel 11, Frequentie van het consult

EHV adviseert een wekelijks consult, om een goed inzicht te verkrijgen in de vooruitgang en resultaten van de cliënt. Indien de cliënt een andere frequentie van consulten wenst, wordt in onderling overleg een aangepaste frequentie vastgesteld. Bij een pakket consulten vindt gemiddeld elke 2 weken een afspraak plaats. Bij de strippenkaart is dit minimaal 1 keer per maand en de geldigheid is 1 jaar. Restitutie van het geld is niet mogelijk. De consulten zijn strikt persoonlijk, kunnen niet aan derden worden overgedragen. De consulten vervallen indien ze niet binnen resp. 2 weken of 1 maand zijn afgenomen, met uitzondering van de vakantieperiode.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 12, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

EHV heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.   

 

Artikel 13, Aansprakelijkheid I

Het advies van EHV is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. EHV sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door EHV verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van EHV. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen EHV verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is EHV nimmer aansprakelijk.
Indien de assuradeur van EHV om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van EHV te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. EHV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

- Aansprakelijkheid II

Het betreden van het pand van EHV is op eigen risico. EHV sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit het betreden van het pand.

  

Artikel 14, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van EHV is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Je kan mij ook hier vinden:

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Google+

 

 

 

 

EHVoedingsadvies, Lekker in je vel coach!

Mijn missie is om de 40+ vrouw meer kwaliteit van leven en

gezondheid te laten ervaren. Door een op jou toegespitst

voedingsadvies en leefstijl-interventies die helemaal bij

jou en je leefstijl passen. 

 

EHVoedingsadvies| Ruiter 20 | 3232 RH Brielle

email: info@ehvoedingsadvies.nl